Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Pravidlá portálu

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Portál NAJOMNE.sk (ďalej len „portál“) je verejný internetový portál poskytujúci fyzickým alebo právnickým osobám (ďalej len „používateľ“) rôzne služby z oblasti bývania.

 1. Prevádzkovateľom portálu a poskytovateľom služieb na portáli je spoločnosť CoRect Plus, s.r.o., so sídlom Národná trieda 68, 040 01 Košice, IČO: 36 200 930, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 11875/L (ďalej len „prevádzkovateľ “).
 2. Vymedzenie pojmov :
  • Používateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorej portál poskytuje rôzne služby z oblasti bývania.
  • Zúčastnený partner (ďalej len „partner“) – správcovia bytového fondu (bytové družstvá, bytové podniky, správcovia bytov, ZSVB, SVB, ...), poskytujúci vybrané údaje o spravovaných bytoch, samozrejme okrem osobných údajov.
 3. Služby sú na portáli poskytované používateľom a partnerom na komerčné aj nekomerčné účely zdarma, pokiaľ nie je ďalej v týchto pravidlách uvedené inak.
 4. Povinnosti prevádzkovateľa a používateľov, partnerov sú uvedené v týchto pravidlách. Používatelia a partneri, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom na portáli. 

II. POUŽÍVATELIA PORTÁLU

Používatelia portálu sú členení do šiestich úrovní :

 • všeobecný používateľ – ľubovoľný používateľ, ktorý vstúpi na portál, k dispozícii má všetky informácie, mimo sekcií :
  • INFO O BYTE
  • ŽIVOT DOMU 
  • KANCELÁRIE 
 • používateľ zúčastneného partnera (správcu) – k dispozícii má samozrejme všetky informácie ako všeobecný užívateľ. Navyše má možnosť získať prístup k informáciám o svojom byte a dome, na základe registrácie, ktorá je možná iba po zadaní aktivačného kľúča, dodaného správcom. Aktivačný kľúč Vám umožní registráciu a následný prístup k údajom o bývaní. Registrácia je možná v sekciách INFO O BYTE, ŽIVOT DOMU a KANCELÁRIE.
 • registrovaný neplatiaci používateľ – po svojej registrácii má prístup k nasledovným informáciám v sekciách INFO O BYTE a ŽIVOT DOMU :

INFO O BYTE

 •    Oznamy od správcu
 •    Oznamy od zástupcu vlastníkov
 •    Aktuálny zálohový predpis
 •    Zoznam zaplatených platieb a vratiek
 •    Zoznam upomínaných dlhov 

ŽIVOT DOMU

 •   O dome
 •   Poruchy
 •   Domové schôdze
 •   Dokumenty domu
 •   Dôležité kontakty

Prístup k týmto údajom je bezplatný !

 • registrovaný platiaci používateľ – má prístup k všetkým informáciám portálu, samozrejme má k dispozícii všetky údaje v sekciách INFO O BYTE a ŽIVOT DOMU - táto služba je spoplatňovaná na základe platného cenníka.
 • správca bytov - resp. jeho pracovníci, majú prístup samozrejme ako všeobecný používateľ, okrem toho majú plný prístup do sekcie KANCELÁRIA SPRÁVCU.
 • zástupca vlastníkov bytov - spravidla vlastníkmi alebo nájomníkmi poverený zástupca domu alebo vchodov. Má plný prístup do sekcie KANCELÁRIA ZÁSTUPCU DOMU, kde má možnosť prispievať do sekcií života domu. Sekcia KANCELÁRIA ZÁSTUPCU VLASTNÍKOV je spoplatňovaná.  

III. ZÚČASTNENÍ PARTNERI

Zúčastnení partneri sú v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom portálu. Rozhodujú o tom, ktoré údaje poskytnú k zobrazovaniu na portáli pre svojich používateľov.

 1. Zobrazované údaje na portáli sú bez osobných údajov.
 2. Poskytnuté údaje, zobrazované na portáli, sú od roku dohodnutého so zúčastneným partnerom.
 3. Údaje budú doplňované a zverejňované v mesačných intervaloch, do 3 dní od poskytnutia.

 

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

IV. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

 1. Registrácia používateľa na portáli nie je povinná, zaregistrovaním má však používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú na portáli zaregistrované.
 2. Informácie, ktoré používateľ vyplní na portáli v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný, v prípade zmeny akýchkoľvek údajov, okamžite opraviť tieto údaje v profile používateľa, a to do 10 dní, od okamihu, kedy zmena údajov nastala.

V. ZRUŠENIE REGISTRÁCIE

 1. Registráciu si nemôže zrušiť sám používateľ. Registrácia používateľa môže by automaticky zrušená v nasledovných prípadoch:
  1. ak zúčastnený partner ukončí zmluvnú spoluprácu s prevádzkovateľom
  2. ak používateľ požiada o zrušenie písomnou formou
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup používateľovi, ktorý porušuje tieto pravidlá alebo všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
 3. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na portál po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov – Logy- používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na portáli zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusných fórach, nápady, typy a ďalšie).

VI. SPOLUPRÁCA ZÚČASTNENÝCH PARTNEROV A PREVÁDZKOVATEĽA

 1. Spolupráca zúčastneného partnera a prevádzkovateľa je daná zmluvným vzťahom medzi oboma stranami.
 2. Zúčastnený partner poskytuje dohodnuté údaje prevádzkovateľovi na základe dohodnutých podmienok.
 3. Prevádzkovateľ zabezpečí zobrazovanie údajov poskytnutých zúčastneným partnerom na portáli v súlade s dohodnutými podmienkami.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať údaje poskytnuté zúčastneným partnerom žiadnej tretej strane.

VII. SÚKROMIE POUŽÍVATEĽA

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje používateľa žiadnej tretej strane.
 2. Súkromnými údajmi používateľa na účely týchto pravidiel sa rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.
 3. Každý registrovaný užívateľ portálu www.najomne.sk svojou registráciou súhlasí so zasielaním reklamných a informačných e-mailov od spoločnosti CoRect Plus s.r.o., Košice, prevádzkovateľa portálu www.najomne.sk

VIII. POVINNOSTI POUŽÍVATEĽA

 1. Používateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:
  1. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine
  2. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaní
  3. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok
  4. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
  5. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav (v čase od 6:00 do 22:00 hod.)
  6. odosielať príspevky s erotickým obsahom (v čase od 6:00 do 22:00 hod.)
  7. propagovať detskú pornografiu
  8. otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov
  9. otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám
  10. propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb
  11. otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať
  12. propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky
  13. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech
  14. obchádzať vyššie uvedené zákazy
 2. Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na portáli ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov.
 3. Používateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na portáli nárok na žiadnu autorskú odmenu.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani diskusie, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi. Každý používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 5. Používateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na portál ako iný používateľ a ani inak poškodzovať ďalších používateľov alebo iné osoby.
 6. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na portáli propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k prevádzkovateľovi.

IX. PRAVIDLÁ PRE PRIDÁVANIE FOTOGRAFIÍ

 1. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na portál len fotografie, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora.
 2. Používateľ nesmie na portál pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií.
 3. Pravidlá pre pridávanie fotografií uvedené v bodoch 1. a 2. sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré používateľ pridáva na portál

X. CENA

Používateľ nie je povinný platiť za služby poskytované prevádzkovateľom na portáli, s výnimkou platených služieb, pri ktorých je výslovne uvedená cena (bližšie čl. XIII týchto pravidiel).

XI. REKLAMA NA PORTÁLI

 1. Používateľ sa zaväzuje, že
  1. nebude robiť nič v snahe odstrániť, respektíve zabraňovať zobrazovaniu reklamy na portáli,
  2. si nebude vypínať zobrazovanie obrázkov.
 2. Používateľ súhlasí s tým, že
  1. mu bude zobrazovaná reklama na portáli,
  2. mu budú zasielané reklamné e-maily

XII. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

 1. Prevádzkovateľ nemá voči používateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na portáli okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov a diskusie na portáli.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli.
 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na portáli na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť portál, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 5. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie požívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

XIII. ZMENA PRAVIDIEL

Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek meniť.

XIV. DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH NORIEM

Používateľ je pri využívaní služieb na portáli povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o užívateľov (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

XV. OSOBITNÉ USTANOVENIE TÝKAJÚCE SA PLATENÝCH SLUŽIEB

Pri platených službách poskytovaných prevádzkovateľom na portáli sa na vzťah medzi prevádzkovateľom a používateľom použijú primerane ustanovenia týchto pravidiel s výnimkou čl. X. bod 3 veta druhá, čl. X bod 4 a čl. XI týchto pravidiel. Ceny za platené služby sú stanovené v platnom cenníku služieb.

XVI. PLATENÉ SLUŽBY

Pod platenými službami rozumieme vybrané služby, (nad rámec bežných služieb), poskytované používateľovi za úhradu.
Platenými službami sú tieto služby :

Sekcia : INFO O BYTE – Informácie pre jednotlivca

 • Aktuálne stavy na karte vlastníka, nájomníka
 • Karta vlastníka, nájomníka – minulý rok
 • Minulé zálohové predpisy
 • Budúce zálohové predpisy
 • Odpočty meračov SV
 • Odpočty meračov TÚV
 • Odpočty meračov ÚK
 • Ročné vyúčtovanie – celkový sumár
 • Stavy na fonde opráv a prevádzky domu
 • Stavy na fonde opráv a prevádzky vchodu

Sekcia : ŽIVOT DOMU 

 • Ekonomická štatistika domu
 • Zálohový predpis domu
 • Karta stavov domu
 • Karta stavov domu – minulý rok
 • Budúci zálohový predpis domu 
 • Ročné vyúčtovanie – celkový sumár
 • Stavy na fonde opráv a prevádzky domu
 • Stavy na fonde opráv a prevádzky vchodu
 • Domové schôdze
 • Fotogaléria, termovízia
 • Diskusia, fórum domu 

Ostatné služby v sekcii sú bezplatné.

 

XVII. PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU

Internetový informačný portál o bývaní www.najomne.sk má výlučne informatívny charakter. Zobrazované informácie poskytované zúčastnenými správcami bytov, ako aj vyvíjajúca sa povaha práva, zmeny právnych predpisov, ako aj elektronická komunikácia, môžu zaríčiniť oneskorenie, opomenutie, prípadne iné nepresnosti v uvádzaných informáciách. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, že uvedené informácie budú slúžiť ako podklad Vášho konania, strpenia, opomenutia alebo iného jednania zriaďovatelia a prevádzkovatelia tohto informačného portálu nenesú zodpovednosť a garanciu za výsledky dosiahnuté priamym použitím týchto informácií.

Tento internetový portál obsahuje údaje bez záruk úplnosti, presnosti, aktuálnosti, bez výsledkov dosiahnutých ich použitím, taktiež bez záruk akéhokoľvek druhu výslovných alebo predpokladaných. Zriaďovatelia a prevádzkovatelia tohto internetového portálu nebudú za žiadnych okolností zodpovední žiadnej strane za akúkoľvek priamu, nepriamu, špeciálnu, alebo inú škodu spôsobenú akýmkoľvek použitím týchto alebo odkazovaných stránok.

Iné internetové stránky prevádzkované tretími stranami, ktoré sú  v prepojení s týmto portálom nepodliehajú kontrole jeho zriaďovateľov a prevádzkovateľov. Zriaďovatelia a prevádzkovatelia nevydávajú záväzné vyjadrenia ohľadom exaktnosti uvedených informácií.

Informácie na tomto internetovom portáli môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby a môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho upozornenia alebo záväzku.

Zverejnené informácie v súlade s § 3a dos. 3 Z č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Obchodné meno spoločnosti: CoRect Plus, s.r.o., Národná trieda 68, 040 01 Košice, Slovenská Republika.

IČO: 36 200 930

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., vl. č. 11875/V.