Pre pridané domy

Poplatok pre PRIDANÝ DOM zahŕňa mesačný poplatok za sprístupnenie sekcií Život domu a Kancelária zástupcu domu. Sekcia Život domu ponúka vlastníkom resp. nájomníkom bytového domu všetky informácie v sekcii, bez obmedzenia. Dozvedia sa napr. o schôdzach na ktorých neboli, o výberových konaniach, o dôležitých dokumentoch, výberových konaniach (Zákon 205), majú možnosť nahlasovať poruchy, komunikovať so zástupcom domu...

Sekcia Kancelária zástupcu domu umožní zástupcovi domu komunikáciu s vlastníkmi domu, prijímanie nahlásených porúch od obyvateľov domu, uverejňovanie domových dokumentov, uverejňovanie zápisníc alebo oznámení z domových schôdzí, prípravu plánu opráv atď.

Všetky tieto informácie sú prístupné iba vlastníkom resp. nájomníkom daného domu.

Pridaný dom

Poplatok za sprístupnenie sekcií Kancelária zástupcu domu a Život vo Vašej bytovke Bankový prevod
1 bytový dom / mesiac 8,00 €

Platby uhrádzajte na účet: 262 771 0232 / 1100 (IBAN tvar: SK70 1100 0000 0026 2771 0232) - Tatrabanka a.s., pobočka Košice

Pri platbe uvádzajte Váš variabilný symbol, ktorý Vám bude pridelený pri uzavretí zmluvy.

Pri platbe poštovou poukážkou je potrebné informovať nás o dni zaplatenia, spolu s Vašim variabilným symbolom.