Pre NÁSTENKU bytového domu ONLINE

Poplatok za využívanie NÁSTENKY bytového domu ONLINE pozostávajú iba z prenájmu ukladacieho priestoru, zabezpečenia funkčnosti užívateľskej brány, ako aj servisu a aktualizácie databáz. Sekcie Info správcu a Život domu ponúkajú vlastníkom bytového domu všetky informácie v sekciách, bez obmedzenia. Dozvedia sa napr. o schôdzach na ktorých neboli, informácie o dome, o dôležitých dokumentoch, výberových konaniach (Zákon 205), majú možnosť nahlasovať poruchy, viesť diskusiu so zástupcom vlastníkov bytov bytového domu...

Sekcia Kancelária zástupcu bytov (popr. Kancelária predsedu SVB) umožní zástupcovi bytov alebo predsedovi SVB komunikáciu s vlastníkmi bytov, prijímanie nahlásených porúch od vlastníkov, uverejňovanie domových dokumentov, uverejňovanie zápisníc alebo oznámení z domových schôdzí, dôležitých kontaktov, zverejňovanie fotografií atď.

Sekcia Kancelária správcu umožní správcovi zasielať vlastníkom oznamy, zverejňovať dokumenty do schránky bytového domu.

Všetky tieto informácie sú prístupné iba vlastníkom resp. nájomníkom daného domu.

NÁSTENKA bytového domu ONLINE

Poplatok za využívanie "NÁSTENKY bytového domu ONLINE" Bankový prevod
pre SVB 1 bytový dom / mesiac od 2,00 €
pre správcov bytov dohodou podľa počtu domov

Platby uhrádzajte na účet: 262 771 0232 / 1100 (IBAN tvar: SK70 1100 0000 0026 2771 0232) - Tatrabanka a.s., pobočka Košice

Pri platbe uvádzajte Váš variabilný symbol, ktorý Vám bude pridelený pri uzavretí zmluvy.

Pri platbe poštovou poukážkou je potrebné informovať nás o dni zaplatenia, spolu s Vašim variabilným symbolom.