Bývanie - aktuality, rady, tipy, triky

Odborné články

Prenajmite byt výhodne

  Chystáte sa prenajímať byt? Na čo si dať pozor v prípade, ak tak plánujete urobiť podľa zákona o krátkodobom prenájme bytu.   Nájom bytu sa do roku 2014 riadil paragrafmi Občianskeho zákonníka. Od tohto roka majú majitelia možnosť prenajímať nehnuteľnosť aj podľa zákona o krátkodobom prenájme bytu. Túto právnu úpravu si

Odborné články

Potrebujete vysporiadať spoluvlastnícke podiely na spoločnom majetku?

  Spoluvlastnenie nehnuteľnosti alebo iného majetku býva komplikovaná záležitosť a preto sa mnohí spoluvlastníci rozhodujú spoluvlastníctvo zrušiť. Prevod spoluvlastníckych podielov má presné pravidlá upravené Občianskym zákonníkom. Pokiaľ chce niektorý zo spoluvlastníkov previesť svoj spoluvlastnícky podiel, je potrebné podiel podľa ustanoven

Odborné články

Občiansky zákonník: Aké sú pravidlá prenájmu bytu?

  Prenájom bytu podlieha zákonnej úprave. Nájom sa môže riadiť podľa paragrafov Občianskeho zákonníka alebo zákona o krátkodobom prenájme bytu. Občiansky zákonník upravuje nájom v paragrafoch 663 - 723. Nájom bytu podľa neho vzniká nájomnou zmluvou, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt do užívania, a to buď na dobu určit

Odborné články

Vzor ako napísať nájomnú zmluvu

  Prinášame vám vzor ako jednoducho zostaviť nájomnú zmluvu. Nájomná zmluva uzatvorená podľa § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej ako „Zmluva“) Článok I Prenajímateľ: Meno a priezvisko: Andrea Pekná Rodné číslo: 987654/3210 Dátum narodenia: 20. apríl 1990 Trvalý pobyt: Orgovánová 5,

Odborné články

Nájomcu nemôžete z bytu bezdôvodne vyhodiť

  Chystáte sa prenajímať byt? Nezabudnite, že pred mnohými problémami vás ochráni dobre napísaná nájomná zmluva. Vlastník môže prenajať nehnuteľnosť podľa Občianskeho zákonníka alebo zákona o krátkodobom nájme bytu. Zákon o krátkodobom prenájme sa nevzťahuje na nájmy v bytoch obstaraných podľa osobitných predpisov, v&

Odborné články

Výška štátnej prémie na stavebné sporenie sa v budúcom roku nezmení

  Výška štátnej prémie na stavebné sporenie sa v budúcom roku nezmení.   Ministerstvo financií totiž podľa stanoveného vzorca vo svojom opatrení určuje, že štátna prémia zostane aj v budúcom roku na úrovni 2,5 % z ročného vkladu a maximálna výška štátnej prémie bude 70 eur. Znamená to, že na získanie plnej štát

Dom a bývanie

Nie na každú rekonštrukciu potrebujete súhlas úradov

  Plánujete rekonštruovať bývanie? Pri ktorých prácach potrebujete povolenie od stavebného úradu? Kedy vám stačí ohlásenie a kedy môžete upravovať a opravovať nehnuteľnosť bez vyjadrenia úradov?   To, či musíte plánované práce stavebné práce oznamovať, určuje stavebný zákon a ostatné príslušné predpisy a vyhlášky. Pri niektor

Ochrana osobných údajov