Bývanie - aktuality, rady, tipy, triky

Nízkoeneregetické bývanie

Vypočítať Vašu uhlíkovú stopu pomôže nová kalkulačka

  Ministerstvo životného prostredia ponúklo pred koncom roka 2020 kalkulačku individuálnej uhlíkovej stopy. Za pár minút si s jej pomocou vypočítate, koľko kilogramov emisií skleníkových plynov máte v tomto roku na svedomí. Kalkulačka pracuje s údajmi od užívateľa o jeho spôsoboch dopravy, bývania, či spotreby. Pri

Dom a bývanie

Písomné hlasovanie počas obdobia pandémie

  Počas obdobia pandémie môžu vlastníci svoje hlasovacie právo na písomnom hlasovaní  uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie. Podmienky elektronického hlasovania upravuje nasledovný zákon.       115  Z Á K O N  z 30. marca 2021, ktorým sa mení a 

Dom a bývanie

Termín ročného vyúčtovanie za rok 2020 sa posúva.

  Povinnosť predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove správu o činnosti správcu za predchádzajúci rok, týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a neb

Dom a bývanie

ÚRSO: Cena vodného a stočného v roku 2021

  Slovenským domácnostiam sa cena vodného a stočného v roku 2021 medziročne zvýši priemerne o 3,2 %, čo predstavuje priemerný medziročný nárast mesačných nákladov pre bežnú domácnosť o cca 55 centov mesačne. Úrad o nových cenách vodného a stočného už rozhodol priebežne počas roka 2020 na základe cenových návrhov od regulovaných subjektov

Odborné články

Aké pravidlá platia pre delenie majetku v spoluvlastníctve - časť 2

  Zánik bezpodielového spoluvlastníctva zánikom manželstva zanikne aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom, môže súd na návrh niektorého z manželov toto spoluvlastníctvo zrušiť aj za trvania manželstva. na použiti

Odborné články

Aké pravidlá platia pre delenie majetku v spoluvlastníctve - časť 1

  Aký je rozdiel medzi podielovým a bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov (BSM)? Kedy takéto spoluvlastníctvo zanikne? A akými spôsobmi sa dá vysporiadať?   Podielové spoluvlastníctvo podiel vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Ak ni

Tipy a triky

Svetlovod: Prirodzené svetlo aj bez okien

  Čoraz kratšie dni a prichádzajúca zima bývajú časom, keď sa radi ponáhľame do svojho domova. Spríjemnite si ho, aby ste sa v ňom cítili naozaj dobre a aj zdravo.   Denné svetlo výrazne ovplyvňuje ľudskú psychiku, produktivitu, celkovú pohodu i náladu. Liečba svetlom sa dokonca využíva aj pri niektorých diagnózach. Jesenné a zimné

Ochrana osobných údajov