Práva a povinnosti zástupcu vlastníkov

1. Zástupca vlastníkov zabezpečuje styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome so správcom bytového domu. Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytového domu o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky a údržby bytového domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytového domu v súlade s platnou a účinnou zmluvou o výkone správy v znení jej dodatkov a platnými a účinnými rozhodnutiam vlastníkov bytového domu. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa ustanovení Článku V. body 3., 4., 13. Zmluvy o výkone správy a § 14 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

2. Zástupca vlastníkov je ďalej povinný:

a. Vykonávať svoju činnosť osobne, v potrebnom čase a rozsahu, s náležitou starostlivosťou podľa svojich schopností a znalostí a s ohľadom na záujmy všetkých vlastníkov bytového domu,

b. Dodržiavať zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej činnosti, o osobných údajoch vlastníkov bytového domu a o otázkach zabezpečovania správy bytového domu vo vzťahu k nepovolaným osobám,

c. Nezneužívať výkon činnosti zástupcu vlastníkov a skutočnosti, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej činnosti v prospech vlastnej osoby, rodinných príslušníkov ani iných osôb sebe blízkych,

d. Vykonávať svoju činnosť v súlade s platnou a účinnou zmluvou o výkone správy a platnými a účinnými rozhodnutiami vlastníkov bytového domu

e. Informovať vlastníkov bytového domu o svojej činnosti, o činnosti správcu a o dôležitých otázkach týkajúcich sa správy bytového domu

f. Previesť na vlastníkov bytového domu (vchodu) všetok úžitok z činnosti zástupcu vlastníkov

g. Predkladať vlastníkom bytového domu na ich žiadosť vyúčtovania o prehľade nákladov a výdavkov v súvislosti s vykonávaním činnosti zástupcu vlastníkov a zabezpečovaním správy bytového domu (vchodu), ako aj iných potrebných písomných dokladov,

h. Zúčastňovať sa preberacieho konania po vykonaní prác uskutočnených v bytovom dome (vchode) dodávateľsky alebo zamestnancami správcu.

 

3. Obsahom činnosti zástupcu vlastníkov sú, okrem povinností uvedených v bodoch 1. A 2. Najmä tieto povinnosti:

a. Účinne, účelne a bez zbytočných prieťahov spolupracovať so správcom bytového domu pri zabezpečovaní výkonu správy celého bytového domu, a to aj v prípade, že vykonáva činnosť zástupcu vlastníkov zvoleného len pre určitý(é) vchod(y) bytového domu,

b. Upozorňovať a uplatňovať u správcu bytového domu potrebu vykonávania bežných opráv a údržby bytového domu alebo vchodu bytového domu (napr. výmena rozbitého skla v spoločných častiach alebo zariadeniach bytového domu, vypnutie poškodeného výťahu, nahlasovanie poškodenia elektrických rozvodov v spoločných častiach alebo zariadeniach bytového domu, zastavenie prítoku vody alebo plynu v nevyhnutných prípadoch, porucha kanalizácie a pod.),

c. Vecne, hospodárne, účelne a účinne participovať pri zabezpečovaní bežnej údržby a bežných opráv spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (vchodu)

d. Oznamovať bez zbytočného odkladu správcovi havárie resp. stavy hroziacej havárie v spoločných častiach a/alebo spoločných zariadeniach bytového domu (vchodu),

e. v prípadoch, ak náklady na opravu sú hradené z fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu oznamovať bez zbytočného odkladu správcovi havárie v byte alebo v nebytovom priestore v bytovom dome (vchode), ak ho užívateľ bytu alebo nebytoého priestoru o to požiada,

f. Vykonávať odpočty vodomerov v bytoch a nebytových priestoroch v bytovom dome (vchode),

g. Upozorňovať vlastníkov bytového domu (vchodu) na objektívne porušovanie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a/alebo domového poriadku vrátane vyžadovania zjednania nápravy a zároveň bez zbytočného odkladu o takomto upozornení písomne informovať správcu bytového domu,

h. Dohliadať na vykonávanie zimnej údržby v zmysle platného a účinného všeobecne záväzného nariadenia mesta

i. Dohliadať na výkon upratovania spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (vchodu),

j. Podieľať sa v súčinnosti so správcom na zabezpečovaní písomného hlasovania vlastníkov bytového domu a na organizovaní schôdze vlastníkov bytového domu,

k. Doručovať vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome korešpondenciu a ďalšie písomnosti na žiadosť správcu bytového domu,

l. Upozorňovať správcu bytového domu na zistené nedostatky a/alebo porušovanie protipožiarnych predpisov a smerníc, predpisov BOZP, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo vnútrodružstevných predpisov v bytovom dome (vchode),

m. Plniť ďalšie úlohy podľa aktuálnych potrieb zabezpečovania výkonu správy bytového domu (vchodu) a/alebo podľa platných a účinných rozhodnutí vlastníkov bytového domu.

4. Zástupca vlastníkov má právo:

a. Na všetky informácie o dôležitých otázkach týkajúcich sa správy bytového domu a nájmu spoločných častí a/alebo spoločných zariadení bytového domu v medziach platných a účinných právnych predpisov Slovenskej republiky,

b. Vyžadovať od správcu a vlastníkov bytového domu súčinnosť nevyhnutnú na výkon svojej činnosti,

c. V spolupráci so správcom bytového domu sa podieľať na zabezpečovaní vhodných technických podmienok potrebných pre plynulý priebeh výkonu prác a zabezpečovania služieb a plnení v bytovom dome (vchode),

d. Predkladať správcovi podnety na zefektívnenie výkonu správy bytového domu ako celku