Okienko vlastníka bytu

Správa o činnosti správcu a návrh plánu opráv

Ak správca nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok týkajúcu sa domu, vyúčtovanie použitia fondu prevádzky údržby a opráv a úhrad za služby (plnenia) spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v dome v lehote do 31.5. nasledujúceho kalendárneho roka, nemá až do ich predloženia nárok na poplatky za výkon správy. Nárok na poplatky za výkon správy nemá správca aj vtedy, ak nepredloží do 30.11. bežného roka ročný plán opráv a návrh výšky tvorby prevádzky, údržby a opráv domu na nasledujúci kalendárny rok.

Zverejňovanie dokumentov - Povinnosť správcu

Správca je povinný priebežne zverejňovať postup pri obstarávaní tovarov a služieb v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie domu a pri všetkých iných činnostiach spojených so správou domu vrátane jednotlivých cenových ponúk buď na mieste obvyklom v spoločných častiach domu alebo na webovom sídle správcu, ak ho má zriadené.

Ohrozenie života alebo ochrana zdravia

Správca je povinný zabezpečiť odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti technického zariadenia, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Platby za plnenie spojené s užívaním bytu

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní poukazovať na bankový účet domu mesačne vopred preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu, ktorý sa tvorí v členení fond domu, fond vchodu, fond meradiel SV a TÚV, fond PRVN, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, na ktorý sa preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv platia. Vlastníci nebytových priestorov prispievajú len do fondu domu. Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome tak, aby boli pokryté predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu domu. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní mesačne vopred poukazovať na bankový účet domu úhrady na služby (plnenia) spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v dome a poplatky za výkon správy, a to najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, na ktorý sa úhrady na služby (plnenia) a poplatky za výkon správy platia. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenia od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, zálohové platby na služby (plnenia) a poplatky za výkon správy. Správca pri stanovení výšky zálohových platieb na služby (plnenia) vychádza vždy z predpokladaných nákladov a ak je to možné, berie do úvahy náklady z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Nahlasovanie počtu osôb

Vlastník bytu je povinný nahlásiť správcovi bez zbytočného odkladu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov a zabezpečiť, aby tieto osoby dodržiavali ustanovenia tejto zmluvy o výkone správy a domový poriadok.

Informovanie správcu o kontakte na vlastníka pri neužívaní bytu

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý prechodne alebo dlhodobo byt alebo nebytový priestor v dome neužíva, je povinný správcovi oznámiť svoju adresu a každú jej zmenu a kontaktnú osobu, ktorá jeho byt alebo nebytový priestor v prípade naliehavej situácie (potreby) sprístupní. V prípade nesplnenia tejto povinnosti vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome zodpovedá za škodu, ktorá by týmto vznikla správcovi a/alebo ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome.

Sprístupnenie bytu

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemôže bez súhlasu väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome vykonávať úpravy bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných vlastníkov v neprimeranom rozsahu, alebo by menil vzhľad domu. Vlastník, ktorý stavebne upravuje byt alebo nebytový priestor, je povinný na výzvu umožniť prístup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi správcu z dôvodu kontroly, či stavebné úpravy neohrozujú, nepoškodzujú alebo nemenia spoločné časti alebo spoločné zariadenia domu. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome neumožní vstup, je správca povinný oznámiť vykonávanie stavebných úprav bytu alebo nebytového priestoru príslušnému stavebnému úradu.

Uplatňovanie zákona o ochrane údajov

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov a zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch týkajúcich sa ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktoré im sprístupní správca pri výkone správy domu. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome ako účastník tejto zmluvy o výkone správy a dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov dáva správcovi súhlas k spracúvaniu svojich osobných údajov v informačných systémoch správcu pre potreby výkonu správy a na ich poskytnutie príslušnej poisťovni, sprostredkovateľovi poistenia, peňažnému (bankovému) ústavu pri otvorení a vedení účtu domu alebo v prípade poskytnutia úveru na obnovu domu, sprostredkovateľovi vykonávajúcemu rozúčtovanie (rozpočítavanie) služieb a plnení spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v rozsahu potrebnom pre rozúčtovanie, havarijnej službe. Správca je oprávnený na účel ochrany majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zverejňovať zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv a na úhradách za plnenie aspoň 500 EUR (ďalej len "zoznam neplatičov"). V zozname neplatičov je správca oprávnený uviesť meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome a sumu nedoplatku na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv alebo na úhradách za plnenia. Zoznam neplatičov sa zverejňuje na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome (napr. v spoločných vstupných priestoroch v dome, vo výťahu, na schôdzi vlastníkov).

Zúčastňovanie sa na správe domu

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť pracovných dní pred dňom konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov spôsobom v dome obvyklým (napr. vyvesenie napr. v spoločných vstupných priestoroch v dome, vo výťahu). Schôdzu vlastníkov zvoláva správca. Správca je povinný zvolávať schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa potreby najmenej raz za rok, alebo ak o to požiada najmenej štvrtina všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Doručenie oznámenia o schôdzi vlastníkov zvolanej správcom sa vykoná vhodením do poštovej schránky vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome; u tých vlastníkov, ktorí v byte nebývajú a túto skutočnosť správcovi písomne oznámili, sa oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zašle poštou na ich korešpondenčnú adresu uvedenú v spise.

Kto môže zvolať schôdzu?

Okrem správcu môže zvolať schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak na ich žiadosť nezvolal schôdzu vlastníkov správca do 15 dní odo dňa doručenia ich žiadosti o zvolanie schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spolu s programom musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne 7 dní pred dňom konania schôdze. Oznámenie o schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spolu s programom sa doručuje aj správcovi, ak má schôdza vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome rozhodovať o úlohách správcu.

Pojmy užitočné pre vlastníka bytu
Prevádzka

Prevádzkou sa rozumejú činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku v stave spôsobilom na ich riadne užívanie; za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení podľa osobitného predpisu.

Údržba

Údržbou sa rozumejú činnosti, ktoré sú potrebné na zachovanie pôvodného štandardu a kvality spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ako aj odstránenie nedostatkov zistených servisnou kontrolou.

Úprava

Úpravou sa rozumie odstránenie čiastočného fyzického opotrebovania alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva z dôvodu ich uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.

Rekonštrukcia

Rekonštrukciou sa rozumejú zásahy do spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ktoré znamenajú zmenu v ich kvalite alebo technických parametroch.

Modernizácia

Modernizáciou sa rozumie obnova, zlepšenie alebo rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva.

Kedy je schôdza uznášaniaschopná?

Schôdza vlastníkov je uznášaniaschopná, ak sú prítomní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň dve tretiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Na prijatie rozhodnutia na schôdzi vlastníkov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak Zmluva o výkone neustanovuje inak. Ak schôdza vlastníkov nie je ani hodinu po oznámenom začatí schôdze uznášaniaschopná, je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, okrem prípadov, ak zákon vyžaduje na prijatie rozhodnutia:

 1. nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých vlastníkov bytového domu
 2. nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných vlastníkov z dvoch tretín všetkých vlastníkov bytového domu
 3. dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých vlastníkov bytového domu
 4. štvorpätinú väčšinu hlasov všetkých vlastníkov bytového domu
 5. súhlas všetkých vlastníkov bytového domu
 6. súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na najvyššom poschodí.

Platné hlasovanie

 1. nadpolovičná väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytového domu, sa vyžaduje:
  • na rozhodovanie: o schválení zmluvy o výkone správy, jej zmien alebo jej zániku, o vypovedaní zmluvy o výkone správy, o zmene správcu, o užívaní spoločných priestorov, o nájme spoločných priestorov, o vyslovenie súhlasu s prevodom vlastníctva nebytového priestoru v dome na iného ako na jeho nájomcu alebo o súhlas s prevodom nebytového priestoru v dome, na ktorý bola poskytnutá štátna dotácia
  • pri rozhodovaní o tej istej veci do jedného roka od platného hlasovania, okrem hlasovania o veci, pri ktorej sa vyžaduje dvojtretinová väčšina
 2. nadpolovičná väčšina hlasov prítomných vlastníkov z dvoch tretín všetkých vlastníkov bytového domu, je potrebná:
  • na rozhodovanie o tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Na prijatie rozhodnutia o výške tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv zákon vyžaduje, aby na schôdzi vlastníkov bola prítomná dvojtretinová väčšina všetkých vlastníkov bytového domu, rozhodnutie sa prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných vlastníkov
 3. dvojtretinová väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytového domu, sa vyžaduje:
  • na rozhodovanie: o zmluve o úvere a o každom dodatku k nej, o zmluve o zabezpečení úveru a o každom dodatku k nej, o zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania a o každom dodatku k nej, o zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, o zmene formy výkonu správy, o zmluve o vstavbe a nadstavbe a o každom dodatku k nej; ak sa rozhoduje o nadstavbe alebo vstavbe v podkroví alebo povale, vyžaduje sa zároveň súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na najvyššom poschodí
 4. štvorpätiná väčšina hlasov všetkých vlastníkov bytového domu v dome, sa vyžaduje:
  • ak sa opätovne do jedného roka rozhoduje o veci, pri ktorej sa rozhodovalo dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov
 5. súhlas všetkých vlastníkov bytového domu, sa vyžaduje:
  • pri rozhodovaní o prevode spoločných častí domu, spoločných zariadení domu alebo priľahlého pozemku alebo ich častí
 6. súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na najvyššom poschodí, sa vyžaduje
  • na rozhodovanie: o zmluve o úvere a o každom dodatku k nej, o zmluve o zabezpečení úveru a o každom dodatku k nej, o zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania a o každom dodatku k nej, o zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, o zmene formy výkonu správy, o zmluve o vstavbe a nadstavbe a o každom dodatku k nej; ak sa rozhoduje o nadstavbe alebo vstavbe v podkroví alebo povale, vyžaduje sa zároveň súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na najvyššom poschodí

Písomné hlasovanie

Písomné hlasovanie môže vyhlásiť správca alebo štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak na ich žiadosť nevyhlásil písomné hlasovanie správca do 15 dní od doručenia žiadosti. O písomnom hlasovaní môžu rozhodnúť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome aj hlasovaním na schôdzi vlastníkov, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem kalendárnych dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, o termíne a mieste hlasovania. Doručenie oznámenia o písomnom hlasovaní vyhlásenom správcom sa vykoná vhodením do poštovej schránky vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome; u tých vlastníkov, ktorí v byte nebývajú a túto skutočnosť správcovi písomne oznámili, sa oznámenie o písomnom hlasovaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zašle poštou na ich korešpondenčnú adresu uvedenú v spise. Na hlasovacej listine alebo na viacerých hlasovacích listinách, ktoré obsahujú plné znenie schvaľovaného návrhu, musí byť uvedený deň konania hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Súhlas alebo nesúhlas vyjadrujú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu podpisu na hlasovacej listine. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný. Po vykonaní písomného hlasovania správca alebo zvolený zástupca jednej štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým (napr. vyvesenie v spoločných vstupných priestoroch v dome, vo výťahu). Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome; to neplatí v prípadoch rozhodovania vlastníkov bytového domu, pokiaľ sa nerozhoduje o veciach, na ktoré je potrebný dvojtretinový počet hlasov vlastníkov. Podpis každého hlasujúceho vlastníka na hlasovacej listine musia potvrdiť najmenej dvaja overovatelia zvolení na schôdzi vlastníkov bytového domu alebo notár alebo miestny úrad, ak sa rozhoduje písomným hlasovaním o zmluve o úvere a o každom dodatku k nej, o zmluve o zabezpečení úveru a o každom dodatku k nej, o zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania a o každom dodatku k nej, o zmluve o vstavbe a nadstavbe a o každom dodatku k nej, o zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, o zmene formy výkonu správy, o prevode spoločných častí domu, spoločných zariadení domu alebo priľahlého pozemku alebo ich častí. V prípade neúspešného písomného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na schôdzi vlastníkov.

Právo prehlasovaného vlastníka

Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 30 kalendárnych dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od hlasovania, inak jeho právo zaniká. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môže zároveň na príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších právnych predpisov.

Splnomocnenie na hlasovanie

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov osobe poverenej alebo splnomocnenej správcom vedením schôdze vlastníkov, zástupcovi vlastníkov a na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Kópia plnomocenstva musí byť súčasťou zápisnice zo schôdze vlastníkov bytového domu alebo súčasťou listiny o písomnom hlasovaní vlastníkov bytového domu. Kandidáti na funkciu zástupcu vlastníkov nemôžu byť splnomocnení iným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak ide o hlasovanie o ich voľbe. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie správcu.

Právo nahliadnuť do dokladov

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv. Správca je povinný umožniť nahliadnutie do dokladov v lehote najneskôr 14 dní odo dňa doručenia žiadosti vlastníka správcovi. Žiadosť môže byť podaná osobne, ústne, elektronickou poštou alebo telefonicky.

Zástupca vlastníkov bytov

Styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zvolený na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Vlastníci pri voľbe zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní určiť rozsah jeho povinností pri ich zastupovaní v styku so správcom. Zástupca vlastníkov bytového domu informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky a údržby domu. Zástupca vlastníkov bytového domu je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so zákonom, s touto zmluvou o výkone správy, so zmluvou o výkone činnosti zástupcu vlastníkov a svojimi oprávneniami podľa rozhodnutia väčšiny hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov bytového domu alebo v písomnom hlasovaní vlastníkov bytového domu. Za výkon činnosti zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome môžu vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nadpolovičnou väčšinou hlasov rozhodnúť o tom, že za túto činnosť zástupcovi (zástupcom) vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prináleží odmena, pričom zároveň musia rozhodnúť aj o jej výške. Súčasťou odmeny zástupcu vlastníkov sú aj všetky odvody a dane, ktoré sú povinní vlastníci a zástupca vlastníkov prostredníctvom správcu odviesť v súlade s osobitnými predpismi.

Príspevky do fondu opráv

Na opravy, údržbu, modernizáciu a rekonštrukciu spoločných častí domu a spoločných zariadení domu sú vlastníci bytov a nebytového priestoru v dome povinní prispievať do fondu prevádzky, údržby a opráv domu mesačným platbami podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu. Výšku pravidelných mesačných úhrad (preddavkov) do fondu prevádzky, údržby a opráv na nasledujúci rok, určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome tak, aby pokrývala predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu domu. Pri určení preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní zohľadniť mieru užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov v dome.

Čerpanie z fondu opráv

Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstva domu, ako aj výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj odborné prehliadky a odborné skúšky, prevádzka a údržba výťahov, požiarna ochrana havarijná služba, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia, technické prehliadky domu a iné služby, plnenia, práce a výkony, o ktorých rozhodnú vlastníci bytového domu v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v platnom znení.

Finančný limit zástupcu vlastníkov

Na základe predchádzajúceho súhlasu zástupcu vlastníkov v dome môže správca použiť na financovanie prevádzky, údržby, opráv, rekonštrukcie a modernizácie domu prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv do sumy finančného oprávnenia zástupcu vlastníkov udeleného mu vlastníkmi bytového domu; nad tento finančný limit zástupcu vlastníkov sa vyžaduje rozhodnutie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca môže použiť finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv bez predchádzajúceho súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a bez predchádzajúceho súhlasu zástupcu vlastníkov v dome na úhradu nákladov spojených s odstránením havarijného stavu, na úhradu nákladov na pravidelné odborné prehliadky vyhradených technických zariadení v dome, ktoré je správca oprávnený alebo povinný vykonávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a na úhradu nákladov na odstránenie chyby alebo poruchy technického zariadenia, ktoré boli zistené kontrolou stavu bezpečnosti zariadenia.

Rozúčtovanie nákladov za užívanie bytu

Náklady za poskytované služby (plnenia) spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome rozúčtuje (rozpočíta) správca na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome nasledovne:

 1. náklady na dodávku tepla podľa pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov tepla alebo určených meradiel tepla na meranie množstva dodaného tepla u vlastníkov bytov v dome, ktoré sú rovnakej triedy presnosti v pomere základnej a spotrebnej zložky podľa platného rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome prijatého v období od 01.06. do 31.12. kalendárneho roka. Pri rozúčtovaní nákladov na dodávku tepla sa postupuje podľa osobitného predpisu. Ak nemožno v byte vykonať odpočet pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov tepla alebo určených meradiel tepla na meranie množstva dodaného tepla, postupuje sa pri rozúčtovaní nákladov na dodávku tepla podľa osobitného predpisu
 2. náklady na dodávku teplej úžitkovej vody podľa nameraných hodnôt, pričom sa pri rozpočítavaní postupuje podľa osobitného predpisu. Ak nemožno v byte vykonať odpočet hodnôt na určenom meradle pre teplú úžitkovú vodu, postupuje sa pri rozúčtovaní nákladov na dodávku a ohrev teplej úžitkovej vody podľa osobitného predpisu
 3. náklady na dodávku studenej pitnej vody (vodné) a stočné ako podiel fakturačného meradla a súčtu všetkých meračov v pomere podľa nameraných hodnôt v objekte rozpočítavania. Ak nemožno v byte vykonať odpočet hodnôt na určenom meradle pre studenú pitnú vodu (SV), rozúčtovanie spotreby SV sa bude riadiť podľa spotreby priemeru dvoch posledných kalendárnych rokov nameranej v byte. Ak nie je známa hodnota spotreby priemeru posledných dvoch kalendárnych rokov, rozúčtovanie spotreby SV sa bude riadiť Prílohou č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
 4. náklady na odvod zrážkovej vody podľa platnej legislatívy a podielu plochy bytu (m2) k ploche strechy
 5. náklady na spotrebu elektrickej energie spoločných častí domu a spoločných zariadení domu rovnakým dielom na každý byt v dome alebo iným spôsobom podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 6. náklady na odpočet a rozúčtovanie meradiel studenej pitnej vody, teplej úžitkovej vody a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov podľa ich počtu v byte
 7. náklady na poistenie domu podľa výšky spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu
 8. náklady na poistenie bytu a poistenie nebytového priestoru rovnakou sumou na každý byt a nebytový priestor
 9. náklady na upratovanie a zimnú údržbu rovnakým dielom na každý byt v dome alebo iným spôsobom podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 10. náklady na ostatné služby, plnenia a práce a výkony rovnakým dielom na každý byt v dome alebo iným spôsobom podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

Doručenie ročného vyúčtovania a správy o činnosti správcu

Správca zabezpečí doručenie ročného vyúčtovania vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome oproti podpisu prostredníctvom zástupcu (zástupcov) vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Nezastihnutým vlastníkom bytov a nebytových priestorov doručí správca vyúčtovanie poštou ako doporučenú zásielku na korešpondenčnú adresu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru uvedenú v bytovom spise. ročné vyúčtovanie je doručené dňom prevzatia zásielky alebo dňom uplynutia lehoty na uloženie zásielky na pošte, ak si vlastník bytu alebo nebytového priestoru v tejto lehote zásielku na pošte nevyzdvihne.

Opatrenia pri zvolávaní schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vykonávaní písomného hlasovania od 1.10.2020

Vzhľadom na novoprijaté opatrenia vládou SR a ÚVZ pre zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 s účinnosťou od 1.10.2020 budú vykonávané schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov a písomné hlasovania v bytových domoch za podmienok dodržiavania nasledovných opatrení:

 1. Vstup a pobyt na mieste konania schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo písomného hlasovania je možný len s prekrytými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka).
 2. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
 3. Zakazuje sa konzumácia a podávanie jedál a nápojov.
 4. V mieste konania schôdze je potrebné vykonať dezinfekciu dotykových plôch, napr. kľučiek, zábradlí, výťahu a predmetov, s ktorými môžu prísť do styku vlastníci.
 5. Pri vstupe do bytového domu a v mieste konania schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo písomného hlasovania je potrebné zabezpečiť dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk a vykonať dezinfekciu rúk.
 6. Na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov je zákaz podávania rúk.
 7. Pri príchode, odchode a účasti na schôdzi je potrebné zabezpečiť dodržiavanie rozostupu 2 metre  medzi osobami. Platí to aj počas rokovania na schôdzi pri státi. Pri sedení medzi obsadenými miestami je potrebné jedno miesto nechať neobsadené.
 8. Je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie priestoru.