Zmeny v dobe platnosti overenia bytových vodomerov SV a TÚV.

03.07.2019 Nový spôsob výpočtu ceny vody.jpg

 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobnícto Slovenskej republiky vydal vyhlášku č. 161/2019 Z.z., ktorou sa mení doba platnosti overenia bytových vodomerov na studenú vodu ( ďalej iba SV ) a na teplú vodu ( ďalej iba TÚV ).  Pre vodomery SV a TÚV, ktoré sa vymenia po 1.8.2019 sa stanovuje jednotná doba platnosti overenia na 5 rokov. Predchádzajúca právna úprava stanovovala dobu platnosti pri bytových meračoch SV na 6 rokov a pri bytových meračoch na TÚV na 4 roky.

 

Pre väčšiu názornosť uvádzame konkrétne paragrafové znenie spomínanej vyhlášky :

 

§ 8

Čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel a spôsob počítania času platnosti overenia

Čas platnosti overenia podľa prílohy č. 1

a) sa počíta odo dňa overenia, ak písmená b) až e) neustanovujú inak,

b) označeného značkou prvotného overenia ES sa počíta odo dňa uvedenia určeného meradla do používania, ak je uvedené do používania v roku overenia, alebo od 1. januára nasledujúceho roka, v ktorom je určené meradlo overené, ak je uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku overenia alebo neskôr.

c) označeného značkou prvotného overenia uznanou podľa § 56 ods. 3 písm. c) zákona sa počíta odo dňa uvedenia určeného meradla do používania, ak je uvedené do používania v roku overenia alebo od 1. januára nasledujúceho roka, v ktorom je určené meradlo overené, ak je uvedené do používania v roku nasledujúcom  po roku overenia alebo neskôr,

d) ktorého posúdenie zhody sa vykonalo podľa osobitného predpisu

e) sa počíta odo dňa overenia určeného meradla podľa osobitných predpisov, ktorého posúdenie zhody sa vykonalo podľa osobitného predpisu, sa počíta odo dňa uvedenia určeného meradla do používania, ak je uvedené do používania v roku výroby, a od 1. januára roka nasledujúceho po roku výroby, ak je uvedené do používania v roku nasledujúcom po roku výroby alebo neskôr.

 

Zdroj : www.najomne.sk

 

<< Späť na výpis