KORONAVÍRUS - usmernenie hlavného hygienika SR aj pre domácnosti

22.03.2020 corona01.png

 

Pokyny hlavného hygienika pre domácnosti v prípade pravdepodobného alebo potvrdeného prípadu ochorenia COVID-19 (koronavírus)

 

Definícia osôb v kontakte (osôb podozrivých z nákazy)

Za osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. Miera rizika infekcie závisí od úrovne expozície.

 

1. Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície):

Za osobu v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 sa považuje:

- Osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad s ochorením COVID-19.

- Osoba, ktorá bola v priamom fyzickom kontakte s prípadom ochorenia COVID-19 (napr. podaním rúk).

- Osoba, ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi osoby s ochorením COVID-19 (napr. kašlaním, dotykom použitých papierových vreckoviek).

- Osoba, ktorá mala úzky kontakt s prípadom COVID-19 do 2 metrov a dlhší ako 15 minút.

- Osoba, ktorá bola v uzavretom priestore (napr. učebňa, zasadacia miestnosť, čakáreň atď.)  s prípadom COVID-19 najmenej 15 minút a vo vzdialenosti menšej ako 2 metre.

- Zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca priamu starostlivosť o prípad

COVID-19 alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulujú so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOPP alebo s možným porušením OOPP.

- Osoba v lietadle sediaca v rámci dvoch sedadiel (v ľubovoľnom smere) od prípadu

COVID-19, spolucestujúci alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky

slúžiaci v časti lietadla, v ktorej sedel prípad (ak je závažnosť príznakov alebo pohyb

prípadu naznačuje rozsiahlejšiu expozíciu, cestujúci sediaci v celej časti alebo všetci

cestujúci v lietadle sa môžu považovať za osoby v úzkom kontakte).

 

2. Osoba v bežnom kontakte (nízke riziko expozície):

Za osobu v bežnom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 sa považuje:

- osoba, ktorá bola v uzavretom priestore s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút alebo bola vzdialená viac ako 2 metre,

- osoba, ktorá bola v priamom kontakte (tvárou v tvár) s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút a bola vzdialená menej ako 2 metre,

- osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek spôsobom prepravy

 

Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19

Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19 sú založené na

najnovších dostupných znalostiach:

- inkubačný čas ochorenia COVID-19 je 2-14 dní,

- medián inkubačného času je 5-6 dní,

- za najviac infekčnú sa považuje osoba s prítomnými klinickými príznakmi,

- predpokladá sa, že osoba je infekčná ešte pred nástupom prvých príznakov,

- predpokladá sa, že prenos sa uskutočňuje najmä vzdušnou cestou,

- fekálno-orálny prenos nie je vylúčený,

- na základe dostupných informácií sa predpokladá nozokomiálne šírenie ochorenia

COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach, kde je potrebné dodržiavať ďalšie

protiepidemické opatrenia pre zdravotníckych pracovníkov.

 

1. Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v úzkom kontakte:

- dĺžka trvania protiepidemických karanténnych opatrení (lekársky dohľad, zvýšený

zdravotný dozor, karanténa) je 14 dní od ostatného kontaktu s ochorením COVID-19

a nariaďuje ich príslušný RÚVZ,

- nariadenie denné sledovania príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),

- zákaz sociálnych kontaktov (napr. návšteva kina, spoločenských a hromadných podujatí),

- zákaz cestovania,

- izolácia v domácom alebo nemocničnom prostredí podľa individuálneho posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe, prítomnosť osôb s rizikovými faktormi pre akviráciu infekcie), schopnosť dodržiavať režimové opatrenia a pod.,

- obmedzenie pracovnej činnosti, návštevy školy,

- v prípade objavenia sa príznakov okamžité telefonické hlásenie ošetrujúcemu lekárovi a územne príslušnému regionálnemu hygienikovi, následne sa postupuje podľa pokynov pre domácnosti

 

2. Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v bežnom kontakte:

- pri bežnom kontakte sa osoba sama sleduje 14 dní od ostatného kontaktu s prípadom ochorenia COVID-19,

- osoba sama sleduje vznik klinických príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),

- v prípade objavenia sa príznakov okamžite telefonicky kontaktuje ošetrujúceho lekára, ktorý následne postupuje pokynov pre domácnosti

 

3. Nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19 (vysoké riziko expozície):

- aktívne monitorovanie počas 14 dní, a vyradenie z pracovnej činnosti po dobu 14 dní od poslednej expozície.

 

4. Chránený kontakt (správne použitie OOPP) s prípadom COVID-19:

- samosledovanie a izolácia v domácom prostredí, ak sa vyskytnú príznaky respiračného ochorenia,

- inak nie je potrebné vyradenie z pracovnej činnosti.

 

Domácnosť a iné zariadenia

Ak KOZ ZZS (Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby) prijme na tiesňovej linke od volajúceho požiadavku na poskytnutie neodkladnej starostlivosti osobe s klinickými príznakmi ochorenia COVID-19:

- preverí prostredníctvom telefonickej komunikácie a zodpovedaním relevantných otázok prvotné klinické a anamnestické epidemiologické údaje,

- telesná teplota 38 °C je rozhodujúcim faktorom pre transport pacienta s podozrením na ochorenie COVID-19,

- pacienti s pozitívnou cestovateľskou anamnézou a symptómami akútneho respiračného ochorenia, ktorí majú telesnú teplotu nižšiu ako 38 °C, zostávajú v domácej izolácii,

- lekár operátor KOS ZZS pacientovi s podozrením na ochorenie COVID-19 v domácej izolácii odporučí symptomatickú liečbu,

- lekár operátor KOS ZZS kontaktuje po 8 až 12 hodinách pacienta a verifikuje si jeho

zdravotný stav. V prípade zhoršenia zdravotného stavu spojeného so vzostupom telesnej teploty lekár operátor KOS ZZS po konzultácii s infektológom príslušného

infektologického pracoviska rozhodne o hospitalizácii,

- ak majú pacienti teplotu vyššiu ako 38 °C, KOS ZZS zabezpečí u pacienta doma odber klinických vzoriek na laboratórnu diagnostiku (odber klinickej vzorky nemusí byť realizovaný ihneď). Na žiadanku na vyšetrenie vzorky požadujeme uviesť meno

a priezvisko pacienta, trvalé/prechodné bydlisko, resp. adresu, kde sa bude osoba zdržiavať v domácej izolácii, rodné číslo, (mobilné) telefónne číslo, meno a telefonický kontakt na ošetrujúceho lekára,

- KOS ZZS oznámi telefonicky transport pacienta príslušnému infektologickému pracovisku a zabezpečí transport osoby prostredníctvom poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby.

 

Zdroj : Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (5 aktualizácia)

 

 

<< Späť na výpis