Termín ročného vyúčtovanie za rok 2020 sa posúva.

01.04.2021 man-4957154__340.jpg

 

Povinnosť predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove správu o činnosti správcu za predchádzajúci rok, týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove, je predĺžená do 31. júla 2021

 

115

 Z Á K O N

 z 30. marca 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 

 

§ 36e 

(1) Počas obdobia pandémie nebude v roku 2021 spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, v omeškaní s povinnosťou predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove (ďalej len „vlastníci“) správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove v lehote podľa osobitného predpisu, ak z dôvodu negatívnych podmienok výkonu správy počas pandémie 115/2021 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3 predložia takúto správu a takéto vyúčtovanie do 31. júla 2021.

(2) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z predloženého vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia.

 

Vyhlásené: 31. 03. 2021                              

Vyhlásená verzia  v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah dokumentu je právne záväzný.

 

<< Späť na výpis