Prehľad možností financovania opravy domu - časť 1

03.03.2020 muz-zena-dohoda-pisanie-clanokW.jpg

 

Ministerstvo dopravy, Štátny fond rozvoja bývania, SlovSEFF III a úvery, ktoré ponúkajú banky. Možností máte veľa; musíte si len vybrať tú najlepšiu.

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

 • Dotácie na odstraňovanie systémových porúch bytových domov

Termín podávania žiadostí: Žiadosť sa podáva prostredníctvom okresnému úradu v sídle kraja príslušného podľa miesta stavby od 15. januára do 28. februára príslušného roka.

Dotáciu možno poskytnúť na odstránenie systémovej poruchy:
a) vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu
b) predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu
c) predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu
d) balkónov a lodžií bytového domu
e) atiky bytového domu
f) predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu.

Výška dotácie: 22 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 70 % oprávnených nákladov pre systémové poruchy a) až e). V prípade podľa f) možno poskytnúť dotáciu vo výške 15 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najviac však do výšky 50 % oprávnených nákladov.

Informácie: www.mindop.sk

Štátny fond rozvoja bývania

Termín podávania žiadostí: od 15. januára do 30. septembra

Minimálna úspora potreby tepla na vykurovanie: 35 %

Úroková sadzba: 0 – 2% v závislosti od kombinácie a počtu účelov

Splatnosť úveru: maximálne 20 rokov

Podmienky poskytnutia úveru na zateplenie:

 • zníženie potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred realizáciou stavebných úprav, ktorými sa vykonal zásah do tepelnej ochrany budovy
 • splnenie hygienického kritéria, kritéria výmeny vzduchu a energetického kritéria podľa STN 73 0540–2:Z1 + Z2:2019 a STN 73 0540–3:2012
 • splnenie kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií
 • stavbu realizuje zhotoviteľ, ktorý má na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanú správu z inšpekcie akreditovaným inšpekčným orgánom
 • zabezpečenie dohľadu na stavbe odborným technickým dozorom
 • súčasťou projektového riešenia sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy (oprava vystupujúcich častí stavby, napr. lodžie, balkóna, prekrytie vstupu, strojovne výťahu, výmena otvorových výplní v spoločných častiach, výmena okenných otvorových výplní bytov)
 • v prípade výskytu systémovej poruchy na bytovom dome sa musí preukázať, že ju ku dňu podania žiadosti odstránili, alebo jej odstránenie je súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy
 • súčasťou projektového riešenia zateplenia bytovej budovy je vyregulovanie vykurovacej sústavy
 • budovu dali do užívania minimálne 10 rokov pred podaním žiadosti

Výška úveru: do 100 % obstarávacej ceny stavby

 • ŠFRB poskytuje úver až do 100 % obstarávacích nákladov stavby pri nasledovných typoch obnovy: výmena výťahu, stavebné úpravy s vybudovaním bezbariérového prístupu do bytov, zatepľovanie v prípade ultranízkoener­getickej úrovne stavby.
 • Výška úrokovej sadzby je 0,5 % pre samostatné typy obnovy: zateplenie, výmena alebo modernizácia výťahu, výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky (rozšírené financovanie spoločných rozvodov o vzduchotechniku) a tepla, vrátane obnoviteľných zdrojov energií
 • 0-percentný úrok – pri kombinácii viacerých účelov (komplexná obnova)
 • Úver na zateplenie je možné poskytnúť aj pre nájomné byty obstarané s podporou štátu
Informácie: www.sfrb.sk

Zdroj : , 28.02.2020 12:00

<< Späť na výpis