Prehľad možností financovania opravy domu - časť 2

06.03.2020 muz-zena-dohoda-pisanie-clanokW.jpg

 

Ministerstvo dopravy, Štátny fond rozvoja bývania, SlovSEFF III a úvery, ktoré ponúkajú banky. Možností máte veľa; musíte si len vybrať tú najlepšiu.

 

Prvá stavebná sporiteľňa

Termín podávania žiadostí: počas roka 2020 Úroková sadzba:
štandardná 1,25 % s fixáciou na 1 rok
individuálna od 0,5 % s fixáciou na 1 rok pri účele použitia refinancovania úverov v iných bankách úverom PSS
individuálna od 0,8 % s fixáciou na 1 rok pre ostatné účely okrem refinancovania úverov v iných bankách úverom PSS

Splatnosti jednotlivých úverov: 10 – 30 rokov

Podmienky poskytnutia:

 • Bytový dom s minimálne štyrmi bytovými jednotkami
 • Výška úveru musí byť minimálne 20-tisíc eur
 • Výška úveru: individuálna, podľa potrieb investície
 • Možnosť bezplatného energetického posúdenia bytového domu
Informácie: www.pss.sk

SlovSEFF III

Termín podávania žiadostí: žiadosti je možné podávať do vyčerpania alokovanej čiastky určenej pre financovanie bytových domov, limit ešte stále nie je vyčerpaný, žiadosti je teda možné bez problémov podávať

Minimálna úroveň úspor energie: 30 %

Po prijatí podmienok programu vykoná SlovSEFF bytovému domu bezplatný energetický audit

Vhodné projekty v obytných budovách:

 • rekonštrukcia tepelných pomerov bytových domov, tepelná izolácia obvodového plášťa (obvodových stien, striech alebo pivníc)
 • vysoko účinné vetranie s rekuperáciou tepla
 • mestské systémy energie z obnoviteľných zdrojov, napr. solárne kotly, tepelné čerpadlá, fotovoltaické panely integrované do budov, kotly na biomasu, geotermálne a mestské veterné turbíny
 • účinné kotly, mikro-kogenerácia
 • tepelné rozvodne a merače tepla
 • vyváženie vykurovacích systémov
 • jednotlivé systémy merania spotreby tepla
 • nové, energeticky úsporné okná (vo všetkých bytoch budovy)
 • nové, energeticky úsporné radiátory a ďalšie jednotky na vykurovanie priestorov
 • izolácie tepelnej energie a sietí na rozvod teplej vody
 • Výška grantu: 10 % výšky úveru pri 30–40 % úspore, 15 % výšky úveru pri úspore nad 40 %
Informácie: www.slovseff.eu

VÚB

 • Poskytuje investičný úver pre bytové domy s dobou splatnosti až 25 rokov do výšky 100 % realizovanej investície
 • Úverom je tiež možné refinancovať úver na obnovu bytového domu poskytnutý v inej banke. Umožňuje refundovať náklady, ktoré nie sú vynaložené dávnejšie ako šesť mesiacov pred dňom uzavretia zmluvy o termínovanom ú­vere.
 • Úrokovú sadzbu ponúka vždy individuálne s ohľadom na situáciu konkrétneho klienta. Ten má možnosť výberu variabilnej sadzby nadviazanej na 3/6/12M EURIBOR + marža banky, alebo fixovanej sadzby na päť či 10 rokov. Pre tieto úvery je zároveň zvýhodnená odplata za uzavretie úverovej zmluvy, neuplatňujú poplatok za nedočerpanie prostriedkov (záväzková provízia) a predčasne splatiť úver alebo jeho časť možno bez poplatku. Klient si môže zvoliť štandardné lineárne alebo anuitné splácanie.
 • Dá sa získať tiež nenávratný grant vo výške 10–15 % z objemu úveru poskytnutého v programe SLOVSEFF III.

OTP

 • Zdroje z programu SLOVSEFF III, ktoré boli určené na poskytovanie úverov na obnovu bytových domov, už nemá k dispozícii.
 • Úver na obnovu bytového domu s podporou EÚ
 • Ponuka úverov na obnovu bytových domov z úverových zdrojov podporených z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý sa spolufinancuje z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Kombináciou finančných prostriedkov fondu NDF II. a OTP Banky je možné poskytnúť na obnovu bytových domov úvery až vo výške 56 miliónov eur.

Úver na obnovu bytového domu s podporou EÚ ponúka:

 • finančné prostriedky vo výške maximálne 1 milión eur na financovanie projektu zvýšenia energetickej hospodárnosti bytového domu so splatnosťou 1 – 20 rokov
 • výhodnejšiu úrokovú sadzbu oproti štandardne poskytovaným úverom na obnovu bytového domu s možnosťou výberu optimálneho úročenia s fixáciou aj na 3, 5, 7 alebo 10 rokov
 • jednorazové alebo postupné účelové čerpanie na základe predložených dokumentov, potvrdzujúcich účel projektu a financovania
 • anuitné alebo lineárne splácanie s možnosťou odkladu 1. splátky istiny až do 24 mesiacov
 • jednoduché zabezpečenie formou vinkulácie prostriedkov účtu fondu prevádzky, údržby a opráv
 • Vlastníci bytov môžu čerpať úver na financovanie nákladov spojených s obnovou a údržbou bytového domu aj mimo programu podporovaného EÚ. Banka úver poskytne maximálne do výšky 100 % investičných nákladov, na obdobie do 20 rokov a s úrokovou sadzbou garantovanou na tri až 10 rokov, a navyše je týmto úverom možné refundovať už vynaložené oprávnené náklady na obnovu bytového domu realizované v priebehu posledných šiestich mesiacov pred dátumom podania žiadosti o úver alebo prefinancovať úver v inej banke.

ČSOB

Renovo úver:

 • financovanie rekonštrukcie a modernizácie bytového domu a nákladov na energetický audit alebo stavebný dozor
 • úverový limit od 8 300 eur
 • splatnosť do 25 rokov
 • zabezpečenie do 10-tisíc eur na jednu bytovú jednotku, bez potreby zriadenia záložného práva na jednotlivé byty
 • čerpanie jednorazové alebo postupné
 • bez nutnosti predkladať znalecký posudok

Obnova úver:

 • financovanie údržby bytového domu, spoločných častí a zariadení, priľahlých pozemkov bez zabezpečenia do výšky 10-tisíc eur na jednu bytovú jednotku
 • rovnaká výška splátky počas celej doby trvania úverového vzťahu
 • štátna prémia pre spoločenstvá vlastníkov bytov na každé štyri byty
 • úver bez predchádzajúceho sporenia alebo počiatočného vkladu

UniCredit Bank

Každý úver je špecifický a každá žiadosť sa posudzuje individuálne, banka sa vždy snaží v podmienkach prispôsobiť požiadavkám a situácii klienta.

 

Zdroj : , 28.02.2020 12:00

<< Späť na výpis