Písomné hlasovanie počas obdobia pandémie

06.04.2021 man-4957154__340.jpg

 

Počas obdobia pandémie môžu vlastníci svoje hlasovacie právo na písomnom hlasovaní  uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie. Podmienky elektronického hlasovania upravuje nasledovný zákon.

 

 

 

115

 Z Á K O N

 z 30. marca 2021,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov 

 

§ 36f 

(1) Počas obdobia pandémie môžu vlastníci svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní podľa osobitného predpisu 59h) uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie (ďalej len „elektronické hlasovanie“). Vlastníci nemôžu splnomocniť iné osoby, aby ich pri elektronickom hlasovaní zastupovali. Výkon hlasovacieho práva elektronickým hlasovaním musí byť vykonaný spôsobom,

a) ktorý umožňuje overiť totožnosť a účasťvlastníkov na hlasovaní,
b) z ktorého je zrejmý a určitý prejav vôle každého z vlastníkov pri hlasovaní o konkrétnej otázke vylučujúci akúkoľvek zameniteľnosť,
c) ktorý zabezpečí ochranu hlasovania a jeho výsledkov pred neoprávneným zásahom.

(2) Osoba, ktorá podľa osobitného predpisu 59h) zvolala schôdzu vlastníkov alebo vyhlásila písomné hlasovanie, je povinná

a) vykonať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu elektronického hlasovania,
b) prijímať hlasy uplatnené elektronickým hlasovaním odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,
c) bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie hlasu tomu, kto sa zúčastnil elektronického hlasovania; potvrdenie o zrealizovanom elektronickom hlasovaní sa vykoná rovnakým spôsobom ako elektronické hlasovanie,
d) uviesť v zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania menovite aj vlastníkov, ktorí hlasovali elektronicky,
e) zverejniť zápisnicu pri elektronickom hlasovaní spôsobom v dome obvyklým.

 

Vyhlásené: 31. 03. 2021                              

Vyhlásená verzia  v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah dokumentu je právne záväzný.

 

<< Späť na výpis