Komu a za akých podmienok požičia Štátny fond rozvoja bývania? - časť 3.

10.04.2019 par-byvanie-clanokW.jpg

 

Aké prílohy potrebujete priložiť k žiadosti

Ak ide o žiadosť o úver na kúpu bytu v bytovom alebo polyfunkčnom dome

1. Identifikačné údaje žiadateľa

 • občiansky preukaz, prípadne pobytový preukaz občana EÚ, v prípade manželského partnera žiadateľa – občiansky preukaz, pobytový preukaz, prípadne písomné oznámenie o trvalom pobyte v prípade príslušníka tretej krajiny
 • rodný list (aj manžela alebo manželky)
 • sobášny list
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželov (predkladá sa v prípade odchovanca alebo osoby ŤZP)
 • úmrtný list -v prípade úmrtia manželského partnera žiadateľa (predkladá sa v prípade odchovanca alebo osoby ŤZP )
 • rodné listy detí (dieťa staršie ako 16 rokov aj potvrdenie o návšteve školy)
 • právoplatné rozhodnutie súdu o osvojení dieťaťa vo veku najviac päť rokov

Osoba ŤZP: potvrdenie odborného lekára o zdravotnom postihnutí, preukaz osoby s ŤZP alebo preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom žijúcej v spoločnej domácnosti so žiadateľom, doklad o trvalom pobyte osoby s hendikepom a dĺžke trvania pobytu pred podaním žiadosti

Odchovanec: právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení ústavnej starostlivosti (odchovanec detského domova) alebo potvrdenie poskytovateľa sociálnej služby o skončení poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení pestúnskej starostlivosť, právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení náhradnej osobnej starostlivosti alebo osobnej starostlivosti poručníka

Osamelý rodič: čestné vyhlásenie žiadateľa, že je slobodný, ovdovený alebo rozvedený a žije s spoločnej domácnosti len s nezaopatreným dieťaťom vo veku do 15 rokov (podpis osvedčiť notárom alebo matrikou)

2. Údaje o stavbe

 • právoplatné stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu a písomné oznámenie stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby a stavebných úprav nemá námietky
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa preukazuje, že ide o novostavbu bytu v bytovom dome (nevyžaduje sa v prípade kúpy staršieho bytu pre odchovancov a osoby ŤZP)
 • výpis z listu vlastníctva stavebného pozemku nie starší ako 3 mesiace (akceptuje sa aj LV z katastrálneho portálu)
 • výpis z listu vlastníctva stavby, ktorá je predmetom predaja, a stavebník je uvedený ako vlastník nehnuteľnosti – nie starší ako 3 mesiace (nevyžaduje sa v prípade kúpy staršieho bytu pre odchovancov a osoby ŤZP)
 • výpis z listu vlastníctva nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádza kupovaný byt a predávajúci je uvedený ako vlastník – nie starší ako 3 mesiace (akceptuje sa aj LV z katastrálneho portálu)
 • doklad o obstarávacej cene – kúpna zmluva s overenými podpismi zúčastneným strán (notár, matrika)
 • projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom – stavebné výkresy a technická správa navrhovaného stavu – netreba, ak ide odchovanca alebo ŤZP
 • energetický certifikát – netreba, ak ide o odchovanca alebo ŤZP

3. Preukázanie schopnosti platenia splátok úveru

Príjmy:

 • doklad preukazujúci oprávnenie na podnikanie
 • potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok
 • správcom dane osvedčená kópia daňového priznania k dani z príjmov alebo potvrdenie zamestnávateľa o priemernom mesačnom zárobku za štvrťrok predchádzajúci dátumu podania žiadosti a potvrdenie o trvaní pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu
 • potvrdenie školy o výške štipendia (aj je žiadateľom alebo manželom doktorand
 • doklad o príjme od zamestnávateľa v zahraničí, ktorý musí byť úradne preložený do slovenského jazyka

Doklady o poberaní ostatných príjmov:

 • nemocenské dávky z nemocenského poistenia (nemocenské, ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávka) – potvrdenie o ich výške dôchodkové dávky z dôchodkového poistenia – starobný, invalidný, vdovský alebo vdovecký a sirotský dôchodok (okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť ) – potvrdenie o ich výške
 • rodičovský príspevok – potvrdenie o jeho výške
 • dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia – potvrdenie o jeho výške
 • dôchodok z doplnkového dôchodkového sporenia – potvrdenie o jeho výške
 • príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti – právoplatné rozhodnutie súdu o určení rozsahu a výške výživného
 • peňažný príspevok za opatrovanie vrátane fotokópie rozhodnutia o jeho priznaní
 • v prípade, ak žiadateľ, resp. manželský partner žiadateľa/žia­dateľky nemá žiadny príjem za kalendárny štvrťrok predchádzajúci dátumu podania žiadosti – potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidovaní na úrade práce (prikladá sa aj potvrdenie o výške poberanej podpory v nezamestnanosti – SP, resp. výške dávky v hmotnej núdzi, prípadne, že mu na takúto podporu nevznikol nárok – ÚPSVAR) alebo potvrdenie o neevidovaní žiadateľa/ky alebo manžela/ky v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Záväzky: doklad o určení vyživovacej povinnosti alebo príspevku na výživné platené iným osobám, ku ktorým má žiadateľ vyživovaciu povinnosť

 • doklad o povinnosti platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu, jej časť (aj v prípade, ak žiadateľ platí za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť)
 • doklad o ďalších finančných záväzkoch vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté bankové úvery a pôžičky a iné záväzky, ich výška ku dňu podania žiadosti (fotokópia úverovej zmluvy a pod. a potvrdenie o výške splátky)

5. Návrh na zabezpečenie úveru zo ŠFRB

 • znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti, ktorou sa ručí, a výpis z katastra nehnuteľností (nie starší ako 3 mesiace)
 • poistná zmluva zakladanej nehnuteľnosti pre prípad následkov živelných udalostí

6. Splnenie podmienok

Preukázanie splnenia podmienok na preukázanie 4-násobku životného minima domácnosti, potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok

 • správcom dane osvedčená kópia daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, prípadne správcom dane osvedčená kópia daňového priznania alebo dodatočné daňové priznanie alebo
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúci kalendárny rok vystavené zamestnávateľom
 • v prípade, ak žiadateľ, resp. manželský partner žiadateľa/ky nemá žiadny príjem v časti alebo počas celého predchádzajúceho kalendárneho roka, predkladá potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidovaní na úrade práce (prikladá sa aj potvrdenie o výške poberanej podpory v nezamestnanosti – SP, resp. výške dávky v hmotnej núdzi, prípadne, že mu na takúto podporu nevznikol nárok – ÚPSVAR), alebo potvrdenie o neevidovaní žiadateľa/žia­dateľky, alebo manžela/ky v evidencii uchádzačov o zamestnanie a zároveň čestné vyhlásenie, že nemá žiadny príjem (bol dobrovoľne nezamestnaný ) a nepodal daňové priznanie k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok
 • potvrdenie daňového úradu, že správca dane neeviduje voči daňovému subjektu žiadne nedoplatky voči štátnemu rozpočtu, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (nezamestnaný)
 • potvrdenie daňového úradu, že nepodal daňové priznanie k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok (nezamestnaný)
 • potvrdenie daňového úradu, že nie je evidovaný ako platca dane z príjmu (nezamestnaný)

potvrdenie zo zdravotnej poisťovne o plnení odvodov zdravotného poistenia za predchádzajúci kalendárny rok a ku dňu podania žiadosti (nezamestnaný)

Doklady o poberaní ostatných príjmov (ktoré nie sú predmetom zdanenia) za predchádzajúci kalendárny rok

SZČO aj zamestnanec:

 • potvrdenie o nemocenských dávkach vyplatených Sociálnou poisťovňou v predchádzajúcom roku – nemocenské, ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávka
 • zamestnanec – potvrdenie zamestnávateľa o náhrade príjmu za dočasnú pracovnú neschopnosť
 • dôchodkové dávky z dôchodkového poistenia – starobný, invalidný, vdovský alebo vdovecký a sirotský dôchodok (okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť), potvrdenie o ich výške
 • rodičovský príspevok – potvrdenie o ich výške z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
 • prídavok na dieťa prípadne príplatok k prídavku – potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o ich výške
 • príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti – právoplatné rozhodnutie súdu o určení rozsahu a výške výživného na dieťa
 • peňažný príspevok za opatrovanie vrátane fotokópie rozhodnutia o jeho priznaní
 • dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia – potvrdenie o ich výške
 • dôchodok z doplnkového dôchodkového sporenia – potvrdenie o ich výške
 • dávky za náhradnú starostlivosť, príp. iné – potvrdenie o ich výške
 • potvrdenie daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi žiadne daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia (SZČO)
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace o tom, že voči žiadateľovi neeviduje dlžné sumy poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (SZČO)
 • potvrdenie zo zdravotnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje dlžné sumy poistného na zdravotné poistenie (SZČO)
 • potvrdenie príslušného konkurzného súdu nie staršie ako 3 mesiace, ktorým sa preukazuje, že žiadateľ nie je v konkurze alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (SZČO)

7. Ďalšie doklady

 • doklad preukazujúci skutočnosť, že žiadosť sa predkladá v dôsledku riešenia následkov živelnej udalosti

 

Zdroj :   , 03.04.2019 06:00

<< Späť na výpis