Komu a za akých podmienok požičia Štátny fond rozvoja bývania? - časť 2.

08.04.2019 par-byvanie-clanokW.jpg

 

Žiadosť o úver :

Termín podania žiadosti

1. 4. – 31. 10. príslušného kalendárneho roka.

Postup pri žiadosti

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby.

Žiadosť je po overení dokumentov na MÚ do 10 pracovných dní zaregistrovaná do systému elektronického príjmu žiadostí a automaticky je vygenerované poradové číslo žiadosti v celkovom poradovníku ŠFRB.

Kompletná žiadosť je odoslaná na ŠFRB, ktorý žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Ako sa vyplňuje žiadosť o úver

  • žiadateľ zaškrtáva kód a účel podpory – napr. U417: kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome (manželia)
  • vyplnia sa údaje mestského/miestneho úradu, na ktorý sa žiadosť podáva

Žiadosť o úver :

Časť A – Identifikačné údaje žiadateľa:

V tejto časti žiadateľ vyplňuje svoje identifikačné údaje – priezvisko, meno, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, rodinný stav a štátnu príslušnosť (musí byť občan EÚ). Žiadosť totiž podľa zákona môže byť poskytnutá len žiadateľovi, ktorý má na území SR trvalý pobyt. Uvádza sa aj e-mailový a telefonický kontakt. V prípade žiadosti manželov sa vyplňujú identifikačné údaje oboch. Zároveň sa vyplnia čísla občianskych preukazov alebo pobytového dokladu. Vyplňujú sa aj údaje osoby ŤZP, ktorá žije v domácnosti so žiadateľom.

Časť B – Účel, druh a návrh výšky podpory:

V tejto časti žiadateľ uvádza, na čo žiada podporu. Žiadať o podporu môže len na kúpu alebo výstavbu objektov, na ktoré ŠFRB poskytuje úver alebo príspevok. V tejto časti je takisto potrebné uviesť o úver v akej výške žiada, príslušnú úrokovú sadzbu a lehotu splatnosti úveru.

Časť C – Údaje o stavbe:

V tejto časti by nemali chýbať vyplnené údaje o názve stavby, mieste stavby, číslo parcely, údaje o potrebe tepla na vykurovanie, číslo bytu, údaje o kolaudačnom rozhodnutí, prípadne kúpnej zmluve. Údaje vyplňuje žiadateľ podľa toho, na aký účel podporu alebo príspevok žiada.

Časť D – Preukázanie schopnosti platenia splátok úveru:

Fondu je potrebné preukázať, že máte dostatok prostriedkov na to, aby ste boli schopní splácať úver. Schopnosť splácať úver sa posudzuje podľa potvrdenia o príjme v prípade zamestnanca alebo daňového priznania, ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu. Uvádza sa tu zamestnanie, rodinný stav, počet nezaopatrených detí, priemerný mesačný príjem z podnikania alebo priemerný príjem zo zamestnania, uvádzajú sa aj ostatné príjmy (napr. nemocenské dávky, rodičovský príspevok, starobný dôchodok, príjem z vyživovacej povinnosti, príspevok za opatrovanie) ako aj celková výška záväzkov.

Časť E – Návrh na zabezpečenie záväzkov:

Uvádza sa tu označenie nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva – názov, umiestnenie stavby, číslo LV, ťarchy, ocenenie zo znaleckého posudku, číslo posudku, meno znalca, dátum vyhotovenia posudku, číslo poistky.

Časť F – Preukázanie splnenia podmienok na poskytnutie podpory

Podmienky na poskytnutie sú obmedzené povolenou veľkosťou podlahovej plochy bytu alebo domu a celkovým príjmom domácnosti, ktorý dosiahla za posledný kalendárny rok. Uvádza sa tu teda podlahová plochy bytu v bytovom dome a celkový ročný príjem domácnosti žiadateľa. Chýbať nesmie v tejto časti Čestné vyhlásenie žiadateľa, a to v zmysle, že čestne vyhlasuje, že nie je v konkurze, má splnené odvodové povinnosti a o prípadnom podaní dodatočného daňového priznania bude informovať ŠFRB, má usporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, má záväzky vyplývajúce z povinnosti splácať záväzky voči iným veriteľom, svoje záväzky voči iným veriteľom si plní, nemá záväzky vyplývajúce z povinnosti splácať záväzky voči iným veriteľom, nepoužíva neoprávnene prostriedky ŠFRB, nezadržiava prostriedky ŠFRB a že k žiadosti predložil doklady o všetkých príjmoch domácnosti za kalendárny rok predchádzajúci roku podania žiadosti

 

Kontakt

Štátny fond rozvoja bývania

Lamačská cesta 8

833 04 Bratislava 37

Infolinka: 0850 166 031

E-mail: info@sfrb.sk

 

Zdroj :  , 03.04.2019 06:00

<< Späť na výpis