Komu a za akých podmienok požičia Štátny fond rozvoja bývania? - časť 1.

05.04.2019 par-byvanie-clanokW.jpg

 

Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu (MÚ) v sídle okresu podľa miesta stavby.

 

Kto môže žiadať o podporu

Manželia 35 – manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, podmienku veku musí spĺňať každý z manželov

Manželia s dieťaťom – manželia s maloletým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo s osvojeným maloletým dieťaťom vo veku najviac 5 rokov (nemusia spĺňať podmienku veku do 35 rokov)

Odchovanec 35 – odchovanec, ktorý v deň podania žiadosti nepresiahne vek 35 rokov, v prípade manželov odchovancov podmienku musí spĺňať každý z manželov

Odchovanec s dieťaťom – odchovanec s maloletým dieťaťom vo veku najviac 3 roky alebo s osvojeným maloletým dieťaťom vo veku najviac 5 rokov (nemusí spĺňať podmienku veku do 35 rokov)

ŤZP – člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok (nemusí spĺňať podmienku veku do 35 rokov), alebo osoba s ŤZP podľa osobitého predpisu

Osamelý rodič – osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac 15 rokov alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac 15 rokov

 

Koľko peňazí možno dostať

Podpora sa poskytuje vo forme úveru:

Manželia, osamelý rodič: maximálne 75 % z obstarávacej ceny stavby, najviac 75 000 eur

Odchovanec, ŤZP: do 100 % z obstarávacej ceny stavby, najviac 80 000 eur

Lehota splatnosti úveru:

Manželia, osamelý rodič: maximálne 20 rokov

Odchovanec, ŤZP: maximálne 40 rokov

Úrok:

Manželia, osamelý rodič: 2 %

Odchovanec, ŤZP: 1%

Maximálna podlahová plocha bytu:

V bytovom dome 80 m2 vrátane plochy balkónov a lodžií

V rodinnom dome 120 m2 bez plochy balkónov, lodžií, terás, garáže v dome do 25 m2

Kupovaný byt:

Maximálne 3 roky od kolaudácie, kúpa od stavebníka uvedeného v kolaudačnom rozhodnutí (neplatí pre odchovanca a ŤZP, ktorí môžu kupovať aj starší byt)

 

Príjem a životné minimum

Maximálny príjem: Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť.

Minimálny príjem: Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok = 1,3 x životné minimum domácnosti – záväzky ≥ výška splátky.

Životné minimum: Životné minimum pre jednočlennú domácnosť je 205,07 eura, platné od 1. 7. 2018.

 

Sumy životného minima domácnosti na účely poskytovania podpory zo ŠFRB platné do 30. 6. 2019:

Domácnosť Životné minimum 1,3– násobok životného minima domácnosti v eurách 4-násobok životného minima domácnosti v eurách
Jednočlenná (plnoletá FO )205,07 266,591 820,28
Dvojčlenná (plnoletá FO + dieťa) 298,68 388,284 1194,72
Dvojčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO) 348,13 452,569 1392,52
Trojčlenná (plnoletá FO + 2 deti) 392,29 509,977 1569,16
Trojčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + dieťa) 441,74 574,262 1766,96
Štvorčlenná (plnoletá FO + 3 deti) 485,90 631,670 1943,6
Štvorčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 2 deti) 535,35 695,955 2141,40
Päťčlenná (plnoletá FO + ďalšia plnoletá FO + 3 deti) 628,96 817,648 2515,84

 

Sumy životného minima podľa zákona NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú takéto:

  • plnoletá fyzická osoba (FO) 205,07 eura
  • ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá FO 143,06 eura
  • zaopatrené neplnoleté dieťa / nezaopatrené dieťa 93,61 eura

Za zaopatrené neplnoleté dieťa sa považuje fyzická osoba pred dovŕšením 18. roku, ktorá sa nepripravuje sústavne na budúce povolanie, je zamestnaná a má vlastný príjem alebo je zaevidovaná v evidencii nezamestnaných a poberá podporu alebo inú sociálnu dávku. Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom, alebo sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz

Čím možno ručiť

Výhradne nehnuteľnosťou: Hodnota nehnuteľnosti ≥ 1,3 násobok požadovaného úveru, pre odchovanca a ŤZP ≥ 1,0 násobok požadovaného úveru.

Po skolaudovaní financovanej nehnuteľnosti sa úver zabezpečuje touto nehnuteľnosťou.

Bonus

ŠFRB môže na základe požiadania odpustiť 2¤000 eur z úveru, ak sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň 1 roku veku, alebo v prípade, že si ho osvojí a žije s ním v spoločnej domácnosti aspoň 1 rok.

 

Zdroj :, 03.04.2019 06:00

<< Späť na výpis