Zmena vo výpočte úrokov z omeškania

paragraf.jpg

 

Vlastníci bytov platia za služby spojené s bývaním, a prispievajú do fondu opráv na údržbu spoločného majetku v dome. Najväčším problémom mnohých bytových domov sú však neplatiči, hlavne dlhodobí. Keďže dlhujú všetkým, ostatní vlastníci tak majú právo riešiť tento problém. Jedným z nástrojov je počítanie úrokov z omeškania, poprípade zmluvných pokút.

Dlžníka možno sankcionovať úrokom z omeškania, ktorého výšku určuje vládne nariadenie.

Úrok z omeškania pre vlastníka určuje Občiansky zákonník (§ 517 ods. 2) a výšku úroku z omeškania stanovuje nariadenie vlády (č. 87/1995).

Doteraz podľa neho platilo, že výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia, ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky, platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Doteraz bola táto sadzba 1 percento.

 

Vzhľadom na Nariadenie vlády Slovenskej republiky 20/2013 z 23. januára 2013 sa upravuje s účinnosťou od 1.2.2013 počet percentuálnych bodov na 5 !!!

Viď. uznesenie

 

Ak však neplatič svoje dlhy aj tak dobrovoľne nezaplatí a neplatí naďalej, správca alebo spoločenstvo pristúpia k vymáhaniu nedoplatkov. Existujú na to dve možnosti: buď vymáhať pohľadávky súdnou cestou, alebo predajom bytu na dobrovoľnej dražbe.

 

Redakcia www.najomne.sk