Prinášame Vám zmeny zákonov, vyhlášok, uznesení a usmernení súvisiace s Vašim bývaním. Základným zákonom pre bývanie zostáva Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z.z., ktorý uvádzame v aktuálnom znení.

V tejto sekcii upozorňujeme na posledné zmeny v legislatíve, ak potrebujete získať viac informácii, využite odkazy v boxe s odkazmi.

Účinnosť zákona Zmena Znenie
Od 03.07.2021
Do: 31.12.2021
Zákon o odpadoch
​79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch, o zmene a o doplnení niektorých zákonov.
Zobraziť
Od 15.05.2021
Teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste
​Vyhláška MH SR 240/2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v TÚV a rozpočítavania množstva tepla.
Zobraziť
Od 01.02.2020
Aktuálne znenie zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Zákon č. 182/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Zobraziť
Od 01.01.2020
Zákon o úveroch na bývanie
​90/2016 Z. z. Zákon o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zobraziť
Od 01.09.2019
Zákon o ochrane osobných údajov
​18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zobraziť
Od 01.09.2018
Zákon o správcoch
246/2015 Z. z. Zákon o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR 182/1993.
Zobraziť
Od 01.03.2017
Požiadavky na výťah
235/2015 Nariadenie vlády SR o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí na trhu.
Zobraziť
Od 24.02.2017
Zákon o registri partnerov verejného sektora
​38/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zobraziť
Od 01.01.2016
Stavebný zákon
Zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
Zobraziť
Od 01.01.2016
Štátny fond rozvoja bývania
Zákon 276/2015 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 150/2013 o štátnom fonde rozvoja bývania.
Zobraziť
Od 01.01.2016
Štátna prémia na stavebné sporenie
227/2015 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií SR o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2016.
Zobraziť
Od 15.10.2014
Miestne dane
Novela zákona o miestnych daniach 268/2014 Z. z.
Zobraziť
Od 01.01.2014
Zákon o dotáciach na bývanie
134/2013 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
Zobraziť
Od 15.08.2012
Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
Vyhláška Ministerstva vnútra SR 225/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
Zobraziť