FAQ

NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY.

 

1. Čo treba splniť, aby bol môj byt a náš dom na Vašom portáli ?

Nevyhnutnou podmienkou je aby Váš správca; bytové družstvo, bytový podnik, správca bytov alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, sa stalo zmluvným zúčastneným partnerom portálu a pravidelne poskytovalo na portál dohodnuté údaje.  Oslovte svojho správcu !


2. Poskytuje zúčastnený správca na portál aj osobné údaje ?

Nie, žiaden správca neposiela na portál osobné údaje. To je základná filozofia portálu !


3. V akých štruktúrach je potrebné posielať údaje na portál ?

Potrebné štruktúry nájdete na našom portáli v sekcii "Naše služby", k dispozícii sú štruktúry v tvare DBF, ako aj v tvare XLS. K dispozícii je aj popis štruktúr posielaných údajov, s významami jednotlivých položiek.


4. Platím za prístup k informáciám o svojom byte a dome ?

Pre všetkých používateľov bytov od správcov, ktorí sa pridali k projektu portálu, sú nasledujúce údaje   b e z p l a t n é   : 

 

     Informácie o Vašom byte

  • Oznamy správcu
  • Oznamy zástupcu domu
  • Aktuálny zálohový predpis
  • Zoznam zaplatených platieb a vratiek
  • Zoznam upomínaných dlhov

     Život Vášho domu

  • O dome
  • Dôležité kontakty
  • Plán upratovania
  • Nahlasovanie porúch
  • Plán opráv 

Ostatné údaje sú spoplatňované podľa cenníka.


5. Ako získam prístup k údajom o svojom byte a dome ?

Prístup k údajom je možný iba po Vašej registrácií. Pre registráciu je potrebné zadať aktivačný kľúč, ktorý Vám poskytne správca bytov, na základe verifikácie Vašej osoby. 

Ak ste už zaregistrovaní, podmienkou Vášho prístupu je prihlasovacie meno a heslo.

Podrobný postup je uvedený v sekcii "PORTÁL - ako na to ?"

 

6. Komu je určený ŽIVOT DOMU ?

Vznik sekcie Život domu inicioval nezáujem vlastníkov, resp. nájomníkov bytov podieľať sa na rozhodovaní o zásadných otázkach týkajúcich sa svojho domu. Typickým príkladom je neúčasť na domových schôdzach. Priamym dôsledkom je absencia informácií. Sekcia Život domu ponúka na WEB-e možnosť získať chýbajúce informácie v ľubovoľnom čase.

 

7. Kto manažuje a napĺňa Život domu ? 

Sekciu Život domu napĺňajú a aktualizujú výlučne vlastníci, resp nájomníci bytov konkrétneho domu. Sekciu manažuje volený zástupca vlastníkov domu, ktorý získal prístup do sekcie Kancelária zástupcu vlastníkov bytov. Zástupca vlastníkov bytov napĺňa údaje do jednotlivých sekcií, zostavuje plány upratovania a opráv, rieši nahlásené poruchy, uverejňuje fotografie a zasiela oznamy pre byty v dome. Jednotliví vlastníci resp.nájomníci majú k dispozícii diskusiu v dome, môžu nahlasovať poruchy a odpovedať na oznamy zástupcu. Na prezeranie majú k dispozícii kompletný život domu.